Blog – Tez Analizi Nasıl Yapılır? Tez Analizi Nedir?

Tez Analizi Nasıl Yapılır? Tez Analizi Nedir?

Tez veri analizi tez yazımında lisansüstü eğitim gören öğrencilerin yaşadığı en büyük problemlerin başında gelmektedir. Tez analizi, verilerin toplanmasının ardından çözümlenmesi ve yorumlanması, bir başka deyişle analiz edilmesi olarak ifade edilir. Tezin konusu ve araştırma sorusuna bağlı olarak farklı yöntemlerde tez analizi gerçekleştirilir. Tez analizi, ortaya konulan hipotezin kanıtlanması, nesnelliğinin pekiştirilmesi amacıyla yapılmaktadır.

Tez İstatistik Analiz Nasıl Yapılır?

Tez istatistik analiz, tezde öne sürülen bilimsel düşüncenin doğruluğunun bilimsel yöntemler kullanılarak analiz edilmesi ve doğruluğunun kanıtlanması amacıyla yürütülen çalışmadır. Tez çalışmalarında tez istatistik analiz, tezin ortaya koyduğu düşüncenin kanıtlanması için gerekli bilgileri toplanması, incelenmesi, elde edilen bilgilerin yöntemli bir şekilde analiz edilip sayılar ile ifade edilebilmektedir. Tez istatistik analiz, genellikle anket verilerinin analizleri olsa da anket dışında verilerin analizlerini de kapsamaktadır. 

Tez Anket Analizi Nasıl Yapılır?

Tez anket analizi, tezlerde ileri sürülen düşüncenin doğrulunu ispatlamak amacıyla hazırlanmış olan anketlerden elde edilen verilerin, SPSS gibi istatistiksel paket programlara aktarılması ve analiz edilmesidir. Tez anket analizinin sonucunda ortaya çıkan bulgular, uygun olan formatta ve tablolar aracılığıyla yorumlanmakta ve kişilere aktarılmaktadır. Tez anket analizi süreci birkaç aşamadan oluşmaktadır. Araştırma tasarımı, veri toplama, veri girişi ve veri analizi aşamalarından sonra tez anket analizi meydana gelmektedir.

Araştırma tasarımı aşamasında toplanması gereken veriler belirlenmekte ve araştırmaya uygun anket formu oluşturulmaktadır. Veri toplama aşamasında, araştırmaya uygun veriler anketler yoluyla toplanmaktadır. Veri girişi aşamasında elde edilen anket verileri, uygun kodlamalar ile SPSS gibi istatistik paket programlara aktarılmaktadır. Son olarak veri analizi sürecinde ise elde edilen bulgular yorumlamakta ve kişilere aktarımı yapılmaktadır. Tez anket analizi süreci, tüm bu aşamaların ardından tamamlanmaktadır.

Tez Veri Analizi Nasıl Yapılır?

Tez veri analizi, araştırma aşamasında gerekli olan bilgilerin toplanması, incelenmesi ve işlenmesi sürecidir. Tez veri analizi sürecinde, toplanan veriler, araştırma türüne ve araştırmanın amacına göre farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılığa bağlı olarak, toplanan verilerin analiz edilmesi de farklı yöntemlerle gerçekleşebilmektedir. Tez veri analizi yöntemlerini nicel veri analiz yöntemleri ve nitel veri analiz yöntemleri olarak sınıflandırmak mümkündür. Nicel veriler, sayısal anlamda veya miktar olarak bilgiler vermektedirler. Anketler, testler ve ölçekler gibi araçlarla elde edilmekte ve istatistiksel yöntemlerle çözümlenmektedir. Nitel veriler ise gözlem yoluyla elde edilebilmektedir. Nitel veriler sayısal istatistiklerden değil, daha çok betimleyici istatistiklerden yararlanır.

Tez SPSS Analizi Nasıl Yapılır?

Tez SPSS analizi, SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) adlı programın kullanılmasıyla yapılan tez analizidir. SPSS, genellikle Sağlık Bilimleri, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Eğitim Bilimleri gibi alanlarda, verilerin istatistiksel olarak analiz edilmesi amacıyla kullanılan bir bilgisayar programıdır. Tezlerde anket veya ölçüm gibi yöntem veya verilerden yararlanıldığında, verileri karşılaştırma, öne sürülen hipotezi test etme ya da veriler arası ilişki kurma amaçlarıyla tez SPSS analizi yapılmaktadır. SPSS adlı programa belirli kodların girilmesinin ardından analiz yapılır.

Betimleyici ve açımlayıcı istatistikler, ortalamalar, ortalamaların karşılaştırılması, varyans analizi, korelasyon, doğrusal regresyon, çoklu regresyon, aşamalı regresyon, faktör analiz, madde analizi, güvenirlik analizi, diskriminant analizi, multilevel analiz, parametrik ve parametrik olmayan versiyonları SPSS’de bulunan başlıca analizlerdir.

Tez veri analizi hizmetimizden yararlanmak isterseniz TIKLAYINIZ