Hizmet Alanlarımız

Alanında uzman kadromuz ile spor bilimleri, sosyal bilimler, sağlık bilimleri ve fen bilimleri alanında lisans, yüksek lisans ve doktora tez danışmanlığı yapılmaktadır. Tez danışmanlığı adı altında verilen hizmetler tez sürecinin her aşamasını kapsamaktadır. Bu kapsamda tez sürecinde yer alan;

 

 • Konu belirleme konusunda danışmanlık
 • Literatür taraması konusunda danışmanlık,
 • Literatür ve tez genel bilgiler bölümlerinin (Giriş, Kavramsal/kuramsal çerçeve, ilgili araştırmalar vb.) nasıl yazılması gerektiğine dair danışmanlık yapılması
 • Araştırmada anket yöntemi kullanılacaksa anket tasarımı, anketin uygulanması, uygulanmış olan anket verilerinin bilgisayara aktarılması, anketin istatistiksel veri analizlerinin yapılması
 • Araştırmada elde edilen verilerin istatistiksel analizlerinin tablolaştırılıp yorumlanması,
 • Tartışma, sonuç ve öneriler bölümlerinde dikkat edilmesi hususlara ilişkin danışmanlık yapılması,
 • Tez sunumunun hazırlanması

Kaynak Kullanımı

Tez aşamalarında bilimsel ve teknik destek sağlanmaktadır. Tez çalışmasının herhangi bir bölümüne veya tamamına yönelik danışmanlık alabilirsiniz. Danışmanlık kapsamında tez sürecinizi adım adım takip ediyor, yazdığınız kısımlarla ilgili eksikler varsa bunları size bildiriyoruz. Türkçe veya İngilizce kaynak bulma konusunda sorun yaşıyorsanız kaynak taramasını nasıl yapacağınız konusunda danışmanlık yapabiliyoruz. Üyesi olduğumuz elektronik veri tabanları veya kütüphanelerden sizin için E-Kitap veya makale taraması yapabliyoruz. Bulduğumuz tüm kaynakları aşağıdaki görselde yer alan örnekteki gibi sizinle paylaşabiliyoruz.

Kaynaklarınız aşağıdaki gibi teslim edilmektedir.

apa yazım kuralları, apa nedir, tez yazdırma, parayla tez yazanlar, tez yazdırmak istiyorum

 

Ücretlendirme

Tez çalışmasının istatistiksel analiz dışında kalan bölümlere ilişkin (giriş, kavramsal/kuramsal çerçeve, literatürde yapılan araştırmalar bölümü, yöntem, tartışma, sonuç ve öneriler bölümleri, kaynakça bölümü ve varsa diğer bölümler) danışmanlık ücreti 100 TL’den başlamaktadır. Üst fiyat limiti bulunmamaktadır. Sizin için vereceğimiz danışmanlık “kaynak taraması mı, yazdığınız kısımların incelenmesi mi, akademik olarak uygun bir dile uygun düzeltme yapılması mı, intihal / benzerlik ornaı düzeltmesi mi” gibi danışmanlık kapsamına göre fiyatlandırma yapılmaktadır. Bilgi almak için içinle iletişime gebilirsiniz. Anket, Ölçek, Saha – Laboratuvar testi, ekonometrik veriler vb verileriniz var ise veri analizi hizmetimiz hakkında bilgi almak için TIKLAYINIZ.

Sıkça sorulan soruları görüntülemek için TIKLAYINIZ.

İletişime geçmek için TIKLAYINIZ.

 

ÖNEMLİ NOT: Dönem sonralarına doğru danışmanlık almak isteyenlerin sayısı artmaktadır. O nedenle dönem başlarında dnaışmanlık almanızın süreci planlamanız açısındna yararlı olacağını düşünmektedir.

 

Aşağıda yer alan içindekiler dizini örnektir. Herhangi bir tezde kullanılmamıştır. Tezlerin içindekiler dizinini bu şekilde hazırlam konusunda danışmanlık hizmeti alabilirsiniz.

 

İŞGÖRENLERDE ÖRGÜTSEL BAĞLILIK, İŞ DOYUMU VE ÖRGÜTSEL SİNİZM İLİŞKİSİ (SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA BİR UYGULAMA)

ÖZET

ABSTRACT

BİRİNCİ BÖLÜM: GİRİŞ

 • Araştırmanın Amacı
 • Araştırmanın Önemi
 • Problem Durumu
 • Alt Problemler
 • Araştırmanın Sınırlıkları
 • Araştırmanın Varsayımları
 • Tanımlar

İKİNCİ BÖLÜM: KURAMSAL ÇERÇEVE VE KONU İLE İLGİLİ YAPILAN ARAŞTIRMALAR

2.1. Örgütsel Bağlılık Kavramı

2.1.1. Örgütsel Bağlılığın Önemi

2.1.2. Örgütsel Bağlılığın Alt Boyutları

2.1.2.1. Duygusal Bağlılık

2.1.2.2. Devam Bağlılığı

2.1.2.3. Normatif Bağlılık

2.1.3. Örgütsel Bağlılığı Etkileyen Faktörler

2.1.4. Örgütsel Bağlılığın Sonuçları

 

2.2. İş Doyumu Kavramı

2.2.1. İş Doyumunun Alt Boyutları

2.2.1.1. İçsel Doyum

2.2.2.2. Dışsal Doyum

2.2.3. İş Doyumunun Önemi

2.2.3.1. Çalışanlar Açısından Önemi

2.2.3.2. Örgütsel Açıdan Önemi

2.2.4. İş Doyumunu Etkileyen Faktörler

 

2.3. Örgütsel Sinizm Kavramı

2.3.1. Örgütsel Sinizmin Alt Boyutları

2.3.1.1. Bilişsel Boyut

2.3.1.2. Duygusal Boyut

2.3.1.3. Davranışsal Boyut

2.3.2. Örgütsel Sinizmin Türleri

2.3.3. Örgütsel Sinizmin Nedenleri

2.3.3.1. Örgütsel Sinizmi Oluşturan Kişisel Etkenler

2.3.3.2. Örgütsel Sinizmi Oluşturan Örgütsel Etkenler

2.3.4. Örgütsel Sinizmin Sonuçları

2.4. Konu İle İlgili Yapılan Araştırmalar

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM: YÖNTEM

3.1. Araştırma Modeli

3.2. Evren ve Örneklem

3.3. Veri Toplama Araçları

3.4. İstatistiksel Analiz

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM: BULGULAR

BEŞİNCİ BÖLÜM: TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER

KAYNAKLAR